Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

 

Facilitator: Komt een mens bij een mens, van Daniela van Schagen Mendoza, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82278725.

Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met facilitator een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst: de bevestigde inschrijving voor deelname aan de activiteit door deelnemer, bekrachtigd middels betaling van het volledige geld van deelnemer aan facilitator voor de betreffende activiteit.

Activiteiten: het geheel van aanbod die de facilitator aan deelnemers aanbiedt. Hieronder wordt verstaan: individuele sessies en groepssessies.

Informatie: alle gegevens afkomstig van deelnemer(s).

Website: www.komteenmensbijeenmens.nl

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 

Door akkoord te gaan via de website na het inschrijven voor een activiteit of akkoord te gaan via een e-mail, verklaart de deelnemer dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van de facilitator en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en op maat gemaakte afspraken voor deelname aan een activiteit, dan behouden de op maat gemaakte afspraken voorrang, mits deze zijn vastgelegd via de e-mail, met een wederzijds akkoord.

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door de facilitator zijn ingehuurd voor het uitvoeren van een activiteit.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de deelnemer wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

De deelnemer dient zich te houden aan de bepalingen in deze voorwaarden, tenzij anders overeengekomen.

De facilitator garandeert dat de activiteiten naar beste zullen worden uitgevoerd, met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

De deelnemer dient de facilitator te voorzien van alle juiste gegevens waarvan voor zover de deelnemer kan zien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de activiteit.

ARTIKEL 2: PRIVACY

 

De facilitator gebruikt de gegevens van de deelnemer alleen voor alle handelingen die voor de inschrijving en de bijbehorende administratie nodig zijn.

De facilitator spant zich in om de gegevens van de deelnemers zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

De facilitators zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van inschrijving en deelname aan de activiteit van de deelnemer hebben verkregen.

Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

De deelnemers mogen geen beeld- of geluid opnames maken bij de activiteiten zonder toestemming van de facilitator en de andere deelnemers.

De deelnemers mogen wel foto’s maken buiten de activiteiten om – op deze foto’s moeten andere deelnemers onherkenbaar/niet in beeld zijn. Is een deelnemer wel herkenbaar in beeld gebracht, dan dient de deelnemer die de foto gemaakt heeft, aan de betreffende deelnemer expliciete toestemming te vragen om de foto te bewaren/verspreiden.

De facilitator zal tijdens een activiteit soms een foto maken met de intentie om de (sfeer van de) activiteit vast te leggen. De deelnemers zullen onherkenbaar/niet in beeld zijn. Is een deelnemer wel herkenbaar in beeld gebracht dan vraagt de facilitator aan de betreffende
 deelnemer expliciete toestemming om de foto te bewaren/verspreiden.

ARTIKEL 3: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de activiteiten ontwikkelde of ter beschikking gestelde (online) documentatie, foto’s, teksten, oefeningen, documenten berusten uitsluitend bij de facilitator tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervan mag niets gekopieerd of verveelvoudigd worden en/of met derden worden gedeeld.

De door facilitators geleverde producten, activiteiten en/of diensten mogen nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving en merken, zijn het eigendom van de facilitator en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de websites niet toegestaan om de website of een gedeelte daarvan te verveelvoudigen zonder toestemming van de facilitator.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door de facilitator ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusief eigendom van de facilitator, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.